O nás

Dnes je nejvíce potřeba krve: 0+, A+, 0-, AB-
dále je potřeba krve A-
70%
64%
129%
137%
52%
89%
137%
55%
stav krevních skladů k 15.06.2024

Primář oddělení

MUDr. Petra Šlechtová MBA

slechtovap@fnplzen.cz

Vrchní zdravotní laborant

Bc. Alena PECHMANOVÁ

PECHMANOVAA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Alena Kavanová
Tel.: 377 402 813
Fax: 377 378 300
kavanovaa@fnplzen.cz

  

NAŠE MOTTO:

spokojený dárce + spokojená krvinka = spokojený pacient

 

Úvodní slovo

 

Milí dárci, milí návštěvníci stránek,

dovolte úvodem pár slov.

Lidská krev jakožto životodárná tekutina, kterou se zatím nepodařilo plnohodnotně nahradit umělými přípravky, je získávána od dobrovolných dárců krve. 

Krev je vysoce specializovaná tělní tekutina, která přináší tkáním lidského těla kyslík a výživné látky a odvádí oxid uhličitý a odpadové látky. Podílí se na obranyschopnosti organizmu, na stavění krvácení. 

Poúrazové a pooperační ztráty krve, krevní choroby (vrozené nebo získané) způsobující nedostatečnou tvorbu krve, vyžadují odpovídající náhradu. Lidská krev je použita v případě, že nestačí alternativní léčba (náhradní roztoky, stimulace vlastní krvetvorby atd.).

Vždy je nutno zvážit přínos léčebného a zachraňujícího účinku krve, ale i rizika plynoucí z jejího podání.

Dárci krve se mohou stát lidé v dobrém zdravotním stavu, kteří neprodělali vážné onemocnění. Proto dárci nesmí zatajit skutečnosti o svém zdravotním stavu v minulosti i současnosti. Příjemce nemá být poškozen podáním krve, dárce nemá být vystaven riziku při odběru krve. 

Krev dárců je testována na vybraná infekční, krví přenosná onemocnění - HIV, žloutenky, pohlavní choroby. Bohužel ale nelze vyšetřením obsáhnout vše. Krev také nemůžeme ošetřit tak, abychom zničili všechny viry a mikroorganizmy, poněvadž používané metody současně poškozují i červené krvinky. Proto spoléháme na dárce. Věříme, že důležité skutečnosti nezamlčí a svým podpisem na vyplněném dotazníku dokládají pravdivé údaje o zdravotním stavu. Jen tak dojde naplnění naší společné snahy zajistit maximální bezpečnost příjemce a neohrozit na životě toho, komu máme pomoci.

Z těchto důvodů je dárcovství bezpříspěvkové. Zkušenosti ze světa ukazují, že nejméně rizikoví jsou dárci darující krev alespoň 2x ročně, nevyžadující materiální výhody, odpovídající poctivě na otázky o svém zdravotním stavu - zkrátka ti, kteří chtějí pomoci doopravdy.

Závažné onemocnění či zranění může postihnout kohokoliv z nás. 

Děkujeme všem anonymním dárcům za pacienty, jejichž zdraví či život byl zachován díky daru krve - jedinečnému daru jednoho člověka druhému.

Speciálně děkujeme našim pravidelným dárcům, kteří ochotně přicházejí darovat svoji krev a reagují na naše akutní výzvy při hrozícím nedostatku zásob transfuzních přípravků.

Potřeba dárců je trvalá, krev je zapotřebí každým okamžikem. Proto přivítáme každého, kdo se rozhodne rozšířit "rodinu" našich dobrovolných dárců. Informace na tel. 377 402 818 nebo na emailu todarci@fnplzen.cz.

Za Transfuzní oddělení FN Plzeň:

MUDr. Petra Šlechtová, MBA
primářka oddělení

  

Současnost

Transfuzní oddělení FN Plzeň patří mezi největší transfuzní zařízení v České republice. Zajišťuje celé spektrum činností související s transfuzní problematikou. Oddělení plní úkoly stanovené MZ ČR, směrnicemi a vedením FN v souladu s legislativou ČR a EU. Vyrábí transfuzní přípravky (TP) a provádí rutinní laboratorní vyšetřování. Poskytuje i zvlášť specializované služby ve vymezeném spádovém území, převážně v rámci kraje. Účastní se pregraduálního i postgraduálního vzdělávání zdravotnického personálu.

Transfuzní oddělení má dva základní úkoly: výrobu transfuzních přípravků a laboratorní diagnostiku.

 

Odběr a výroba transfuzních přípravků:

Transfuzní oddělení zajišťuje transfuzní přípravky pro FN Plzeň a další zdravotnická zařízení v regionu.

  • Odebírá krev a krevní složky dárcům krve (odběry plné krve a odběry aferetické), eventuálně pacientům před plánovanou operací (autotransfuze). Odebranou krev vyšetřuje, vyrábí z ní jednotlivé transfuzní přípravky a kontroluje jejich kvalitu dle požadavků platné legislativy = je výrobcem léčiv. Transfuzní přípravky skladuje a poté expeduje na klinická pracoviště FN Plzeň a do dalších zdravotnických zařízení v regionu. Část krevní plazmy dodává ke zpracování na krevní deriváty do smluvního frakcionačního centra. Dle světového trendu byl postupně navýšen podíl kvalitnějších transfuzních přípravků (100% deleukotizace trombocytárních a zejména erytrocytárních transfuzních přípravků) a zavedeny další postupy, které též přispívají k bezpečnosti krevní transfuze viz Bezpečný TP ve FN Plzeň.
  • Sleduje racionálnost hemoterapie ve FN a dbá o prevenci, sledování a hlášení potransfuzních komplikací v rámci zásad hemovigilance. Vede registr dárců vzácných krevních skupin a vyřazených dárců a spolu s ČČK a ostatními společenskými organizacemi a zdravotnickými zařízeními se podílí na výchově k dárcovství krve.
  • Od roku 2017 je náběrovým centrem Českého národního registru dárců kostní dřeně.
  • Je jedním ze 7 krizových transfuzních center v ČR se spádovým územím pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
  • Je součástí Transplantačního centra FN Plzeň.

 

Laboratorní diagnostika

Transfuzní oddělení provádí základní a specializovaná imunohematologická vyšetření, vyšetření infekčních markerů dárců i pacientů a další laboratorní vyšetření pro účely transplantační imunologie. Zajišťuje konzultační služby v oblasti problematiky transfuzního lékařství.

TO má dva krevní sklady (Bory, Lochotín) zajišťující non-stop imunohematologickou diagnostiku a výběr kompatibilních transfuzních přípravků pro určené pacienty.

Laboratoř střediska dárců krve, imunohematologická a kontrolní laboratoř testují dárce krve a krevních složek a provádí kontrolu kvality transfuzních přípravků.

Laboratoř speciální imunohematologie a laboratoř infekčních markerů, kromě testování dárců, provádí vyšetření i u pacientů a laboratoř prenatální zajišťuje diagnostiku spojenou s těhotenstvím.

Hlavním úkolem HLA laboratoře je zajištění imunologických a imunogenetických vyšetření souvisejících s transplantacemi.

Podrobný popis spektra služeb, objednávání vyšetření, odběru primárních vzorků, preanalytických procesů, vydávání výsledků a komunikace s laboratořemi, včetně přístrojového vybavení laboratoří, obsahuje Laboratorní příručka TO (dlaždice "Odborná veřejnost").

 

Struktura oddělení:

  • Stanice odběru a výroby transfuzních přípravků (součástí je Středisko dárců krve)
  • Úsek laboratoří
  • Úsek krevních skladů (Bory a Lochotín)

 

Akreditace

TO vlastní Certifikát správné výrobní praxe ve výrobě transfuzních přípravků a surovin z krve nebo jejích složek, který uděluje SÚKL. Pravidelné audity po 2 letech.

Laboratoře TO splnily v r. 2010 podmínky Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP (NASKL) a získaly Osvědčení o splnění podmínek Auditu I., v r. 2012 Auditu II a v r. 2022 Auditu R3.

TO je akreditované pracoviště II. typu pro zajišťování pregraduálního a postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

 

Osvědčení o splnění podmínek NASKL Auditu II a Auditu R3

Osvědčení o registraci NASKL

 

Věda a výzkum

  • V roce 2022 je Transfuzní oddělení zapojeno do výzkumného projektu Analýza českých genomů pro teranostiku: A-C-G-T: Analýza českých genomů pro teranostiku (ACGT)
  • Od roku 2021 spolupracujeme s Oční klinikou v rámci projektu institucionálního výzkumu - Výroba očních kapek z autologního séra a stanovení jejich účinku in vivo a in vitro 

 

Historie

V roce 1948 byla v České republice ustanovena Národní transfuzní služba a v krajských městech vzniklo prvních 16 transfuzních stanic. Z ústního podání byla transfuzní služba v Plzni provozována v Šiklově pavilonu FN Plzeň (nynější patologie). Po adaptaci suterénu v závodní nemocnici Škodových závodů (Bory, Dvořákova ulice) se přestěhovala sem. Samostatná Krajská transfuzní stanice působila v těchto prostorách až do r. 1967, kdy byla dokončena výstavba nové budovy v blízkosti FN a KÚNZ, v ulici 17. listopadu 12. Zde Transfuzní oddělení Faikultní Nemocnice působí dosud. 

Do odborného vývoje oboru se pracovníci Transfuzního oddělení (TO) FN Plzeň zapojili význačným dílem. Kromě výuky vydávali 10 let odborný časopis a pracovali na významných výzkumných úkolech. Sem patřila příprava výroby krevních vaků (MUDr. Vladimír Kulich) koncem 60. let, v době, kdy v celé republice byly odběry krve prováděny pouze do skleněných lahví. K rutinní výrobě však nedošlo. Ministerstvo zdravotnictví tehdy další vývoj nepodpořilo a nařídilo výzkum ukončit. K vakům se transfuzní služba vrátila až v 90. letech nákupem ze zahraničí. TO bylo rovněž průkopníkem při zavádění výpočetní techniky. Ta byla již v r. 1973 rutinně používána a na centrum v Plzni byla napojena všechna transfuzní zařízení Západočeského kraje.

90. léta přinesla obrovské změny v technologiích celého procesu výroby transfuzních přípravků. Z těchto důvodů prochází transfuzní oddělení v letech 1994-1995 rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 1999 byl v souvislosti se zahájením provozu operačních sálů ve FN Lochotín vybudován detašovaný krevní sklad, který zajišťuje imunohematologická vyšetření a výdej transfuzních přípravků pro pacienty této části FN.

Primáři Transfuzního oddělení: MUDr. Paloušová (do r. 1952), MUDr. Vladimír Kulich (1952-1991), MUDr. Růžena Herynková (1992-2015), MUDr. Jarmila Hrubá (2015-2016), MUDr. Petra Šlechtová, MBA (2016 - dosud).

 

Podporují nás

Spolupracují s námi