O nás

Primář oddělení

MUDr. Petra Šlechtová MBA

slechtovap@fnplzen.cz

Vrchní zdravotní laborant

Mgr. Ivana ŠUHOVÁ

SUHOVAI@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Alena Kavanová
Tel.: 377 402 813
Fax: 377 378 300
kavanovaa@fnplzen.cz

Současnost

Transfuzní oddělení FN Plzeň patří mezi největší transfuzní zařízení v republice zajišťující celé spektrum činností související s transfuzní problematikou. Plní úkoly stanovené MZ ČR, směrnicemi a vedením FN v souladu s legislativou ČR a EU. Vyrábí transfuzní přípravky a provádí rutinní laboratorní vyšetřování. Poskytuje i zvlášť specializované služby ve vymezeném spádovém území, převážně v rámci kraje. Účastní se pregraduálního i postgraduálního vzdělávání zdravotnického personálu.

Transfuzní oddělení má dva základní úkoly: výrobu transfuzních přípravků a laboratorní diagnostiku.

 

Odběr a výroba transfuzních přípravků:

Transfuzní oddělení zajišťuje transfuzní přípravky pro FN Plzeň a další zdravotnická zařízení v regionu.

 • Odebírá krev a krevní složky dárcům krve (odběry plné krve a odběry aferetické), eventuálně pacientům před plánovanou operací a zpracovává krev z Odběrového centra v Rokycanech. Odebranou krev vyšetřuje, vyrábí z ní jednotlivé transfuzní přípravky a kontroluje jejich kvalitu. Transfuzní přípravky skladuje, nakupuje a expeduje na klinická pracoviště FN Plzeň a do dalších zdravotnických zařízení v regionu. Část krevní plazmy dodává ke zpracování na krevní deriváty do frakcionačních center. Dle světového trendu také zvyšuje podíl kvalitnějších deleukotizovaných přípravků.
 • Sleduje racionálnost hemoterapie ve FN a dbá o prevenci, sledování a hlášení potransfuzních komplikací. Vede registr dárců vzácných krevních skupin a vyřazených dárců a spolupracuje s ČČK a ostatními společenskými organizacemi a zdravotnickými zařízeními v usměrňování náboru dárců. Podílí se na výchově k dárcovství krve.
 • Od roku 2017 je náběrovým centrem Českého národního registru dárců kostní dřeně.

 

Laboratorní diagnostika

Transfuzní oddělení provádí základní a specializovaná imunohematologická vyšetření, vyšetření infekčních markerů dárců a pacientů a další laboratorní vyšetření pro účely transplantační imunologie. Zajišťuje konzultační služby v oblasti problematiky transfuzního lékařství.

TO má dva krevní sklady (Bory, Lochotín) zajišťující non-stop imunohematologickou diagnostiku a výběr kompatibilních transfuzních přípravků pro určené pacienty.

Laboratoř střediska dárců krve, imunohematologická a kontrolní laboratoř testují dárce krve a provádí kontrolu kvality výroby transfuzních přípravků.

Laboratoř speciální imunohematologie a laboratoř infekčních markerů, kromě testování dárců, provádí vyšetření i u pacientů a laboratoř prenatální vyšetřuje ve vztahu k těhotenství.

Hlavní úkol HLA laboratoře je zajištění imunologických a imunogenetických vyšetření souvisejících s transplantacemi.

Podrobný popis spektra služeb, objednávání vyšetření, odběru primárních vzorků, preanalytických procesů, vydávání výsledků a komunikace s laboratořemi, včetně přístrojového vybavení laboratoří, obsahuje Laboratorní příručka TO.

 

Struktura transfuzního oddělení:

 • Středisko dárců krve
 • Výroba transfuzních přípravků
 • HLA a DNA laboratoř
 • Laboratoř infekčních markerů
 • Kontrolní laboratoř
 • Laboratoř speciální imunohematologie
 • Krevní sklad (Bory a Lochotín)
 • Prenatální laboratoř

 

Historie

V roce 1948 byla v republice ustanovena Národní transfuzní služba a v krajských městech vzniklo prvních 16 transfuzních stanic. Z ústního podání transfuzní služba v Plzni byla provozována v Šiklově pavilonu FN Plzeň (patologie). Po adaptaci suterénu v závodní nemocnici Škodových závodů (Bory, Dvořákova ulice) se přestěhovala sem. Samostatná Krajská transfuzní stanice působila v těchto prostorách až do r. 1967, kdy byla dokončena výstavba nové budovy v blízkosti FN a KÚNZ, v ulici 17. listopadu 12. Zde Transfuzní oddělení působí dosud. Je jedním z oddělení Fakultní nemocnice v Plzni.

Do odborného vývoje oboru se pracovníci Transfuzního oddělení (TO) v Plzni zapojili význačným dílem. Kromě výuky oboru vydávali 10 let odborný časopis a pracovali na významných výzkumných úkolech oboru. Sem patřila příprava výroby krevních vaků (MUDr. Vladimír Kulich) koncem 60. let, v době, kdy v celé republice byly odběry krve prováděny pouze do skleněných lahví. K rutinní výrobě však nedošlo. Ministerstvo zdravotnictví další vývoj nepodpořilo a nařídilo výzkum ukončit. K vakům se transfuzní služba vrátila až v 90. letech nákupem ze zahraničí. TO v Plzni bylo rovněž průkopníkem při zavádění výpočetní techniky. Ta byla již v r. 1973 rutinně používána a na centrum v Plzni byla napojena všechna transfuzní zařízení Západočeského kraje.

90. léta přinesla obrovské změny v technologiích celého procesu výroby transfuzních přípravků. Z těchto důvodů prochází Transfuzní oddělení v letech 1994-1995 rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 1999 byla v souvislosti se zahájením provozu operačních sálů ve FN Lochotín vybudována v tomto areálu krevní banka, která zajišťuje imunohematologická vyšetření a výdej transfuzních přípravků pro pacienty této části FN.

Vedoucí lékaři: MUDr. Paloušová (do r. 1952), MUDr. Vladimír Kulich (1952-1991), MUDr. Růžena Herynková (1992-2015), MUDr. Jarmila Hrubá (2015-2016), MUDr. Petra Šlechtová, MBA (2016-dosud).

 

Akreditace

Osvědčení o splnění podmínek Auditu NASKL II

Osvědčení o registraci NASKL

 

Podporují nás

Spolupracují s námi